NEW ELECTRO-MEMBRANE TECHNOLOGY OF ELECTRICAL SORPTION: INNOVATIVE DEMINERALIZATION TECHNOLOGY FOR ION REMOVAL OF AQUEOUS SOLUTIONS WITH LOWER OPEX AND CAPEX COMPARED TO TRADITIONAL TECHNOLOGIES

Home Terms and conditions

Terms and Conditions

Všeobecné podmínky pro prodej zboží

(dále jen „podmínky") 
s účinností ode dne 27.6.2019 

I. Údaje o prodávajícím

Prodávající:
BKG - úprava vody a.s.
se sídlem Kovová 1149, 50003 Hradec Králové

IČ: 25255959
DIČ: CZ 25255959 (prodávající je plátcem DPH)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 3682

Kontaktní údaje:
Telefon: 495 406 031-32

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@bkg.cz
Adresa pro doručování pošty je shodná s adresou sídla.

Další údaje o prodávajícím jsou uvedeny v sekci Kontakty na internetové adrese www.bkg.cz a www.uprava-vody.eu

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Komerční banka: 617 340 267/0100

II. Obecná ustanovení

1. Těmito podmínkami se řídí kupní smlouva (dále jen „kupní smlouva"), uzavíraná prodávajícím a osobou, která má zájem o zakoupení zboží nabízeného prodávajícím (dále jen „kupující"). Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Kupující vyslovuje s obchodními podmínkami souhlas tím, že vyplní formulář určený pro objednávku nabízeného zboží (dále jen „objednávka") a vyplněný jej odešle prodávajícímu. Prodávající vyslovuje souhlas s podmínkami závazným potvrzením objednávky.

3. Ustanovení podmínek se nepoužije v rozsahu, v jakém se kupující a prodávající dohodnou odchylně v kupní smlouvě.

4. Pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak, probíhá mezi nimi komunikace elektronickou formou.

III. Zboží

1. Prodávající nabízí k prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaného na internetových stránkách www.uprava-vody.eu (dále jen „internetový obchod"). Prodávající u každého druhu zboží uvede zejména:

a) Název zboží
b) Popis a hlavní charakteristika zboží; k popisu zboží je připojena jeho fotografie
c) Cena zboží s uvedením, zda se jedná o cenu včetně daní. Seznam všech poplatků (např. přepravné) se kupujícímu zobrazí před odesláním objednávky, případně je jejich výpočet odeslán na e-mail objednatele před potvrzením přijetí objednávky.
d) Údaj o tom, zda zboží je skladem, případně údaj o předpokládané době naskladnění zboží, případně údaj o tom, že zboží není dostupné. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
e) Dobu, po kterou cena nebo nabídka zůstává v platnosti

IV. Uzavření smlouvy

1. Kupující objedná zboží výlučně prostřednictvím internetového obchodu. Smlouvu o koupi zboží je možno uzavřít výlučně v českém jazyce.

2. Po výběru zboží se kupujícímu zobrazí objednávkový formulář. V tomto formuláři je kupující povinen vyplnit položky označené symbolem „*" a doplňujícím textem „povinný údaj"; pokud tak kupující neučiní, nemůže objednávku provést. Podmínkou provedení objednávky je též označení pole „souhlasím s všeobecnými podmínkami pro prodej zboží".

3. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vyplněný objednávkový formulář s uvedením ceny za jednotlivé položky zboží a s uvedením všech nákladů na dodání zboží. Až do odeslání objednávky je kupující oprávněn svoji objednávku upravit či zrušit.

4. Odeslaná objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

5. Neprodleně po odeslání objednávky obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, automaticky generovanou odpověď o přijetí objednávky k vyřízení.

6. Bez odkladu, nejpozději do 48 hodin od objednání zboží, zašle prodávající kupujícímu sdělení, učiněné písemně nebo elektronickou poštou, a to:

a) Závazné potvrzení objednávky. Toto závazné potvrzení objednávky je přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy. V tomto závazném potvrzení prodávající sdělí kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží, způsob placení a případně místo, kde je či bude možné zboží vyzvednout, a též údaje sloužící pro zjištění stavu vyřízení objednávky.
b) Změnu podmínek obsažených v objednávce. Tato změna podmínek je novým návrhem na uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující s touto změnou podmínek nevysloví do tří dnů od seznámení se s touto změnou, objednávka kupujícího se ruší a ani kupující ani prodávající již nejsou svými projevy vůle vázáni.
c) Odmítnutí přijetí objednávky. V tomto odmítnutí prodávající uvede důvody pro toto odmítnutí. Odmítnutím přijetí objednávky se objednávka ruší. Prodávající a kupující se v takovém případě mohou dohodnout na jiném řešení.

7. Kupující je dále oprávněn svoji objednávku zrušit až do doby, než obdrží od prodávajícího závazné potvrzení objednávky. Poté, co kupující obdrží závazné potvrzení objednávky od prodávajícího, lze kupní smlouvu zrušit, není-li dán důvod pro odstoupení od smlouvy, pouze dohodou kupujícího a prodávajícího.

V. Dodání zboží

1. Předpokládanou dobu dodání zboží, případně termín, v němž bude zboží připraveno k osobnímu odběru (dále jen „dodání zboží"), sdělí prodávající kupujícímu v závazném potvrzení objednávky. Objednané zboží bude podle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným dopravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě některých produktů je lhůta dodání zpravidla delší.

2. Prodávající bude o případném prodloužení dodací lhůty kupujícího včas informovat. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do dvou dnů od obdržení takové informace; pokud tak neučiní, platí, že s prodloužením lhůty k dodání zboží souhlasí.

3. Prodávající dodává zboží na adresu zadanou kupujícím v objednávce. Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Způsob dopravy volí kupující v objednávce.

4. V případě, že kupující zboží nepřevezme nebo odmítne převzít, nese od tohoto okamžiku nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující neodebere zboží ani v dodatečné lhůtě, kterou mu poskytne prodávající, v provozovně prodávajícího, nebo pokud se prodávající a kupující dohodli na opětovném doručení zboží, je nepřevezme nebo odmítne převzít podruhé, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

5. Pokud kupující v objednávce zvolil možnost osobního odběru zboží, vyzvedne si kupující zakoupené zboží v provozovně prodávajícího ve lhůtě do tří pracovních dnů od oznámení prodávajícího, že zboží je připravené k odběru. Pokud kupující zboží v této lhůtě neodebere, kupní smlouva zaniká, nedohodne-li se prodávající a kupující na prodloužení lhůty k odběru zboží.

6. Nedohodne-li se prodávající a kupující jinak, není součástí dodání zboží jeho instalace či montáž.

VI. Převzetí zboží kupujícím

1. Kupující stvrzuje převzetí zboží podpisem listiny o předání a převzetí zboží (zejména předávacího protokolu nebo přepravního listu) v případě, že zboží je mu dodáváno, nebo podpisem předávacího protokolu v případě, že zboží odebírá osobně v provozovně prodávajícího.

2. Kupující má při převzetí zboží možnost si zboží prohlédnout a zjistit vady a poškození obalu a zjevné vady zboží. Pokud kupující při převzetí zboží svým podpisem potvrdí, že obal zboží není vadný či poškozený, a že věc nemá zjevné vady, platí, že takové vady vznikly až po předání a převzetí zboží, pokud kupující neprokáže opak.

3. Prodávající předává kupujícímu zboží společně s daňovým dokladem, záručním listem a návodem k použití zboží v českém jazyce a kupující stvrzuje tuto skutečnost svým podpisem. Opak prokazuje kupující. V případě, že záruční list prodávající nevydá, slouží jako záruční list daňový doklad.

4. Další otázky související s převzetím zboží v závislosti na způsobu dopravy zboží jsou popsány v sekci „Doprava" na výše uvedené internetové stránce.

VII. Placení zboží

1. Způsob placení zboží volí kupující v objednávce. Kupní cenu za zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží prostřednictvím dopravce či smluvní zásilkové služby, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit poštovní poukázkou - složenkou.

2. Kupní cena za boží je zaplacena okamžikem, kdy

a) kupující předá peněžní hotovost prodávajícímu nebo pracovníkovi dopravce či pracovníka smluvní zásilkové služby.
b) platba zaslaná kupujícím převodem z účtu či poštovní poukázkou - složenkou je připsána na účet prodávajícího
c) kupující a prodávající uzavřou smlouvu o spotřebitelském úvěru

3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu při osobním odběru zboží a při dodání zboží prostřednictvím dopravce či smluvní zásilkové služby nejpozději spolu s převzetím zboží. Pokud kupující nejpozději v tomto okamžiku nezaplatí kupní cenu, je prodávající oprávněn odepřít dodání zboží, a to až do zaplacení kupní ceny. V případě prodlení kupujícího se zaplacení kupní ceny delším než deset dnů po uplynutí lhůty pro zaplacení kupní ceny kupní smlouva zaniká.

4. V případě platby kupní ceny poštovní poukázkou – složenkou nebo převodem platby na účet prodávajícího je kupující povinen zaplatit kupní cenu do deseti dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím (čl. IV. odst. 6. písm. a) podmínek) nebo od uzavření kupní smlouvy na základě jednání prodávajícího a kupujícího (čl. IV. odst. 6. písm. b) podmínek). V případě prodlení kupujícího se zaplacení kupní ceny delším než deset dnů po uplynutí lhůty pro zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany, nebo není-li uvedeno jinak na internetových stránkách u jednotlivého druhu zboží, nepožaduje prodávající zaplacení zálohy na kupní cenu před dodáním zboží.

VIII. Záruka

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců. Prodávající neposkytuje záruku na zboží, které se rychle kazí. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

2. Záruční doba běží od předání zboží kupujícímu.

3. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

IX. Reklamace

1. Kupující oznamuje prodávajícímu vady zboží osobně v provozovně prodávajícího, elektronicky na e-mailovou adresu info@uprava-vody.eu, písemně nebo vyplněním a odesláním formuláře v sekci "reklamace" na internetové stránce (dále jen „reklamace"). O reklamaci, které učiní kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu.

2. V reklamaci kupující uvede údaje ke své osobě, popis zboží včetně výrobního čísla, číslo objednávky, a popis vady zboží, a sdělí, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, to vše tak, aby bylo zřejmé, kdo reklamaci činí, k jaké věci se reklamace vztahuje a čeho se kupující domáhá.

3. Prodávající bezprostředně po obdržení reklamace zašle kupujícímu informace o dalším postupu a vyzve kupujícího k součinnosti při vyřízení reklamace zejména tím, že kupující předá vadné zboží k posouzení zadanému autorizovanému servisu, odešle je na zadanou adresu nebo umožní prodávajícímu prohlídku zboží na místě samém.

4. Prodávající po posouzení vady oznámí kupujícímu způsob vyřízení reklamace kupujícího do 30 dnů od doručení reklamace, pokud se nedohodne s kupujícím na delší lhůtě, a vyzve jej k další součinnosti. Lhůta pro oznámení o vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou kupující neposkytl prodávajícímu součinnost k vyřízení reklamace a zejména nepředal vadné zboží k posouzení zadanému autorizovanému servisu, neumožnil prodávajícímu posoudit stav reklamovaného zboží nebo je neodeslal na zadanou adresu. V případě, že prodávající reklamaci kupujícího neuzná jako oprávněné, dohodne se s ním na dalším postupu, například na provedení placené opravy zboží.

5. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci v originálním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu; v případě, že kupující takto zboží nezajistí pro přepravu vystavuje se nebezpečí odmítnutí svého nároku, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží vzniklé v průběhu přepravy zboží od kupujícího, a toto poškození může znemožnit posouzení oprávněnosti původní reklamace.

6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného a dalších účelně vynaložených nákladů. Prodávající zejména nahradí náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

7. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, v němž převezme od prodávajícího zboží. Prodávající má v případě tohoto odstoupení nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu a další prostředky od něj převzaté do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým ji obdržel.

2. Prodávající umístil na svých internetových stránkách formulář pro odstoupení od smlouvy, který je kupující oprávněn při využití svého práva na odstoupení od smlouvy využít, a dále vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které dále upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

3. Kupující má v případě svého odstoupení od smlouvy povinnost nést náklady spojené s vrácením věci, jestliže toto zboží nemůže být vráceno formou poštovní přepravy.

4. Kupující má dále právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat mu písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, a to do 1 roku a 14 dnů od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v průběhu této lhůty, dochází k ukončení této lhůta a počíná od té doby běžet čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení podle čl. X odst. 1 podmínek.

5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že tak stanoví právní předpisy nebo tyto podmínky, typicky pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností prodávajícího.

6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v těchto podmínkách a v právních předpisech, zejména pro případ v těchto předpisech a podmínkách vymezeného porušení povinností kupujícího.

7. V případě odstoupení od smlouvy jsou si prodávající a kupující povinni vrátit poskytnuté plnění. V případě, že kupující vrátí zboží, nekompletní poškozené nebo jinak znehodnocené nad rámec běžného opotřebení, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody.

8. Ten, pro jehož porušení povinností druhá strana odstoupila od kupní smlouvy, je povinen této druhé straně nahradit náklady, které dosud vynaložila. Kupující se takto zavazuje nahradit prodávajícímu zejména náklady spojené s marným dodáním zboží kupujícímu a prodávající se kupujícímu zavazuje nahradit zejména účelně vynaložené náklady spojené s reklamací.

9. Odstoupení podle tohoto článku zasílá kupující prodávajícímu písemně na adresu jeho sídla, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@uprava-vody.eu, nebo je učiní osobně v provozovně prodávajícího. Pokud odstoupení činí kupující osobně, sepíše prodávající protokol a jedno vyhotovení protokolu předá kupujícímu.

10. Prodávající činí odstoupení od smlouvy podle tohoto článku podmínek písemně nebo elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího.

11. Ustanovení tohoto článku podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

XI. Poplatky spojené s kupní smlouvou

1. K ceně za zboží účtuje následující poplatky:

a) Dopravné. Výše dopraveného je uvedena v ceníku v sekci „doprava", umístěné na internetovéstránce www.uprava-vody.eu

b) Poštovné. Výše poštovného je uvedena v ceníku v sekci „doprava", umístěné na internetové stránce www.uprava-vody.eu
c) Dobírku. Výše poštovného je uvedena v ceníku v sekci „doprava", umístěné na internetové stráncewww.uprava-vody.eu

2. Výše všech poplatků podle odst. 1 tohoto článku podmínek se kupujícímu zobrazí v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky, ve výši v závislosti na volbě objednávky.

3. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady kupujícího na použití těchto prostředků vyplývají ze smlouvy kupujícího s poskytovatelem služby, například telefonních služeb nebo internetového připojení.

XII. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení, a to za účelem vyřízení objednávky kupujícího a pro usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu. Kupující udělí souhlas se shromažďováním osobních údajů učiněním objednávky.

2. Pokud kupující projeví zvláštním projevem vůle svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

3. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.

4. Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce" na internetové stránce.

5. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na info@uprava-vody.eu, nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

6. Prodávající je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod č. *****

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na internetových stránkách, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

2. Režim kupní smlouvy a úkony kupujícího, či prodávajícího na ni navazující, například reklamace či odstoupení od smlouvy, se řídí podmínkami ve znění ke dni uzavření kupní smlouvy.

3. Kupující je oprávněn zasílat prodávajícímu stížnosti poštou, telefonicky, elektronickou formou nebo při osobním kontaktu na kontaktní údaje uvedené v těchto podmínkách a na internetových stránkách. Prodávající vyřizuje tyto stížnosti v přiměřené době sdělením na zadané kontaktní údaje kupujícího. V případě, že kupující není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na orgány České obchodní inspekce nebo na soud.

4. Prodávající uchovává uzavřené smlouvy, včetně doprovodné komunikace v elektronické podobě. Pokud byly prodávajícím či kupujícím v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy vystaveny dokumenty v písemné podobě, uchovává prodávající tyto dokumenty ve zvláštní složce vztahující se k danému případu. Nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak, nemá kupující k těmto dokumentům přístup. Prodávající uchovává dokumenty ohledně jednotlivých obchodních případů po dobu 3 let.

string(20) "terms_and_conditions" - string(18) "/obchodni-podminky"